அரசியல்
 • இறைமாட்சி – ஆட்சியின் இலக்கணம்
 • கல்வி
 • கல்லாமை – படிக்காமையால் வரும் இழிவு
 • கேள்வி
 • அறிவுடைமை
 • குற்றங்கடிதல் – குற்றம் தவிர்த்தல்
 • பெரியாரைத் துணைக்கோடல் – பெரியோர் நட்பு
 • சிற்றினஞ்சேராமை
 • தெரிந்து செயல்வகை – உணர்ந்து செய்க
 • வலியறிதல் – சக்தி அறிதல்
 • காலம் அறிதல் – காலம் அறிந்து காரியம் ஆற்று
 • இடன் அறிதல் – இடன் அறிந்து செயல்முடி
 • தெரிந்து தெளிதல்
 • தெரிந்து வினையாடல்
 • சுற்றந் தழால் – உறவு பேணுதல்
 • பொச்சாவாமை – மறதியை விலக்கல்
 • செங்கோன்மை ஆட்சி தர்மம்
 • கொடுங்கோன்மை
 • வெருவந்த செய்யாமை – வரம்புமீறி செய்யாமை
 • கண்ணோட்டம் – இரக்கமெனும் கண்
 • ஒற்றாடல் – உளவுப்படை
 • ஊக்கம் உடைமை
 • மடி இன்மை – சோம்பல் இன்மை
 • ஆள்வினை உடைமை – முயற்சி திருவினையாக்கும்
 • இடுக்கண் அழியாமை – துன்பத்தில் துவளாமை