அரண்
குறள் வரிசை
குறள்:741
ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்
போற்று பவர்க்கும் பொருள்.
குறள் விளக்கம்:

படையெடுத்துச் சென்று போர் செய்யச் செல்பவர்க்கும் கோட்டை சிறந்த துணையாகும், பகைவர்க்கு அஞ்சித் தம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்பவர்க்கும் கோட்டை சிறந்த துணையாகும்.

குறள்:742
மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடையது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

மணிபோல் தெளிந்த நீர்நிலையுடைய அகழியும், வெட்ட வெளியான நிலமும், மலையும், அழகிய நிழல் உடைய காடும் உடையதே அரணாகும்.

குறள்:743
உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின்
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்.
குறள் விளக்கம்:

பகைவர் ஏற முடியாத உயரம், காவலர் நிற்க இயங்க வசதியான அகலம், இடிக்கமுடியாத வலிமை, கடக்க முடியாத பொறிகளின் அருமை ஆகிய இந்த நான்கும் அமைந்திப்பதே அரண் என்று நூலோர் கூறுவர்.

குறள்:744
சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
ஊக்கம் அழிப்பதது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

காக்க வேண்டிய இடம் சிறியதாய், மற்ற இடம் பெரிய பரப்புள்ளதாய், தன்னை எதிர்த்துவந்த பகைவரிருடைய ஊக்கத்தை அழிக்க வல்லது அரண் ஆகும்.

குறள்:745
கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
நிலைக்கெளிதாம் நீரது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாததாய், தன்னிடம் உணவுபொருள் கொண்டதாய், உள்ளிருப்போர் நிலைத்திருப்பதர்க்கு எளிதாகிய தன்மை உடையது அரண்.

குறள்:746
எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்
நல்லாள் உடையது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

உள்ளிருப்போர்க்குத் தேவையான பொருள் எல்லாம் இருப்பதாய், வெளியே இருந்து அழிக்க முயலும் பகைவரை வெல்ல உதவும் வீரரைப் பெற்றதாய் இருப்பதே அரண்.

குறள்:747
முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரியது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

முற்றுகையிட்டும் முற்றுகையிடாமல் போர் செய்தும், வஞ்சனை செய்தும் எப்படியும் பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாத அருமை உடையது அரண் ஆகும்.

குறள்:748
முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

முற்றுகையிட வல்லவராகி வந்து முற்றுகையிட்ட பகைவரை, உள்ளே நின்றவர் இடம்விட்டுப் பெயராமல் நின்று போர் புரிந்து வெல்லும்படி அமைந்ததே அரண்.

குறள்:749
முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீறெய்தி மாண்டது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

போர் நடக்கும் இடத்தில் பகைவர் அழியும்படி, உள்ளே நிற்பவர் செய்யும் போர்ச்செயலால் உயர்வு பெற்றுச் சிறந்ததே அரண்.

குறள்:750
எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்லது அரண்.
குறள் விளக்கம்:

அரண் எல்லாச் சிறப்புக்களையும் உடையதாயிருப்பினும், செயல் செய்பவர் சிறப்பிலர் என்றால், அரண் இருந்தும் இல்லாதது போலாகும்.