ஆள்வினை உடைமை - முயற்சி திருவினையாக்கும்
குறள் வரிசை
குறள்:611
அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.
குறள் விளக்கம்:

நம்மால் முடியுமா என்று மனத்தளர்ச்சி அடையாமல், முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்தால் அதுவே பெரிய வலிமையாக அமையும்.

குறள்:612
வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு.
குறள் விளக்கம்:

செயலைத் தொடங்கிக் குறையாக விட்டவரை இவ்வுலகம் கைவிடும்; ஆகையால், செயலில் முயற்சி இல்லாது இருத்தலைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

குறள்:613
தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.
குறள் விளக்கம்:

மற்றவர்க்கு உதவி செய்தல் என்னும் மேன்மை, விடாமுயற்சி என்னும் உயர்ந்த குணமுள்ளவரிடத்தில் பொருந்தியுள்ளது.

குறள்:614
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

முயற்சியில்லாதவன் பிறருக்கு உதவி செய்ய முயலுதல், பேடி தன் கையில் வாள் பிடித்துப் பயன்படுத்த முயல்வது போலாகும்.

குறள்:615
இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.
குறள் விளக்கம்:

தன் இன்பத்தை விரும்பாதவனாய் மேற்க்கொண்டச் செயலை முடிக்க விரும்புகிறவன், தன் சுற்றத்தாரின் துன்பத்தைப் போக்கித் தாங்குகின்ற தூண் ஆவான்.

குறள்:616
முயற்சி திருவினை யாக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.
குறள் விளக்கம்:

முயற்சி ஒருவனுக்குச் செல்வத்தைப் பெருகச் செய்யும், முயற்சி இல்லாதிருத்தல் அவனுக்கு வறுமையைச் சேர்த்துவிடும்.

குறள்:617
மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளான் தாமரையி னாள்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவனுடைய சோம்பலில் மூதேவி வாழ்கின்றாள், சோம்பல் இல்லாதவனுடைய முயற்சியிலே திருமகள் வாழ்கின்றாள்.

குறள்:618
பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி.
குறள் விளக்கம்:

விதிப்பயனால் பழி ஏற்படும் என்பது தவறு, அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து செயல்படாமல் இருப்பதே பெரும்பழியாகும்.

குறள்:619
தெய்வத்தான் ஆகா எனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.
குறள் விளக்கம்:

நல்லோர்களாகிய நம் முன்னோர்களின் முயற்சிகள் தோல்வியை தந்திருந்தாலும், நம் விடாமுயற்சி, நம் உடல் உழைப்புக் கேற்ற வெற்றியைத் தரும்.

குறள்:620
ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்.
குறள் விளக்கம்:

மனம் தளராதும் தாமதிக்காதும் முயற்சி செய்பவர், தமக்குத் தடையாக இருக்கும் விதியையும் தோல்வியுறச் செய்வர்.