இடன் அறிதல் - இடன் அறிந்து செயல்முடி
குறள் வரிசை
குறள்:491
தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது.
குறள் விளக்கம்:

பகைவரை முற்றுகையிட்டு வெல்லுதற்கேற்ற இடத்தைக் காணும்வரை எச்செயலையும் தொடங்க வேண்டா; அதுவரை அப்பகைவரைச் சிறியர் என எண்ணி இகழவும் வேண்டா.

குறள்:492
முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.
குறள் விளக்கம்:

வரும்பகையை எதிர்க்கும் வலிமை இருப்பினும், அத்துடன் அரணைச் சார்ந்து போரிடும் வாய்ப்பும் இணையுமானால் பல பயன்களையும் தரும்.

குறள்:493
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.
குறள் விளக்கம்:

வெல்லுதற்கேற்ற இடத்தை அறிந்து, தம்மையும் காத்துக்கொண்டு பகைவருடன் மோதினால், வலிமை இல்லாதவறும் வலிமை உடையவராக வெல்வர்.

குறள்:494
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்.
குறள் விளக்கம்:

தக்க இடத்தை அறிந்து பொருந்தியவராய்ச் செயலைச் செய்வாராயின், அவரை வெல்லக் கருதிய பகைவர் அவ்வெண்ணத்தை இழப்பர்.

குறள்:495
நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற.
குறள் விளக்கம்:

ஆழமுள்ள நீரில் முதலை மற்ற உயிர்களை வெல்லும், ஆனால் நீரிலிருந்து விலகிவந்தால் அந்த முதலையையும் மற்ற உயிர்கள் வென்றுவிடும்.

குறள்:496
கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து.
குறள் விளக்கம்:

வலிய சக்கரங்களையுடைய பெரியத் தேர்கள் கடலில் ஓடமுடியாது, கடலில் ஓடுகின்ற கப்பல்களும் நிலத்தில் ஓடமுடியாது.

குறள்:497
அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தால் செயின்.
குறள் விளக்கம்:

ஒரு செயலுக்குரிய வழி முறைகளைக் குறையின்றிச் சிந்தித்துச் செய்யுமிடத்து, அஞ்சாமை ஒன்றைத் தவிர, வேறு துணை தேவையில்லை.

குறள்:498
சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்.
குறள் விளக்கம்:

சிறிய படையை உடையவனாயினும் அவனுக்கு வாய்ப்பான இடத்தில், பெரும்படையுடையவன் சென்றால் தன் ஊக்கம் இழந்து கெடுவான்.

குறள்:499
சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது.
குறள் விளக்கம்:

பாதுகாப்புக்கான கோட்டையும், மற்றும் பல படைச் சிறப்புகளும் இல்லாதிருப்பினும், அவரை அவர் இருக்கும் இடம் சென்று வெல்லுதல் அரிது.

குறள்:500
காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா
வேலாள் முகத்த களிறு.
குறள் விளக்கம்:

வேல் ஏந்திய வீரர்களை வீழ்த்துகின்ற ஆற்றல் படைத்த அஞ்சாத யானையையும், கால் புதையும் சேற்றில் சிக்கிக் கொண்டால், அதனை நரிகள் கூடக் கொன்று விடும்.