இடுக்கண் அழியாமை - துன்பத்தில் துவளாமை
குறள் வரிசை
குறள்:621
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல்.
குறள் விளக்கம்:

துன்பம் வரும்போது (அதற்காக கலங்காமல்) நகுதல் வேண்டும், அத் துன்பத்தை எதிர்த்து வெல்லவல்லது அதைப் போன்றது வேறு இல்லை.

குறள்:622
வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

வெள்ளம்போல் துன்பம் வந்தாலும் அதனை வெல்லும் வழி யாது என்பதை அறிவுடையவர்கள் நினைத்த மாத்திரத்திலேயே அத்துன்பம் விலகி ஓடி விடும்.

குறள்:623
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்.
குறள் விளக்கம்:

துன்பம் சூழும் போது, துவண்டு போகாதவர்கள் அந்தத் துன்பத்தையே துன்பத்தில் ஆழ்த்தி அதனைத் தோல்வியுறச் செய்வார்கள்.

குறள்:624
மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

தடை நேர்ந்த இடங்களிலெல்லாம் வண்டியை இழுக்கும் எருதுபோல் விடாமுயற்சி மேற்கொண்டு செலுத்த வல்லவனை அடைந்த துன்பம் தானே துன்பத்தை அடையும்.

குறள்:625
அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.
குறள் விளக்கம்:

விடாமல் மேன் மேலும் துன்பம் வந்தபோதிலும் கலங்காமலிருக்கும் ஆற்றலுடையவன் அடைந்த துன்பமே துன்பப்பட்டு போகும்.

குறள்:626
அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.
குறள் விளக்கம்:

செல்வம் வந்த போது இதைப்பெற்றோமே என்று பற்றுக்கொண்டு காத்தறியாதவர், வறுமை வந்த போது ‘இழந்தோமே’ என்று அல்லல்படுவரோ?

குறள்:627
இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.
குறள் விளக்கம்:

மேலோர், உடம்பு துன்பத்திற்கு இலக்கமானது என்று உணர்ந்து, (துன்பம் வந்த போது) கலங்குவதை ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ளமாட்டர்.

குறள்:628
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன்.
குறள் விளக்கம்:

இன்பமானதை விரும்பாதவனாய்த் துன்பம் இயற்கையானது என்று தெளிந்திருப்பவன், துன்பம் வந்த போது அந்தத் துன்பத்தினால் மனம் தளர்ந்து துன்பப்படமாட்டான்.

குறள்:629
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன்.
குறள் விளக்கம்:

இன்பம் வந்தக் காலத்தில் அந்த இன்பத்தை விரும்பிப் போற்றாதவன், துன்பம் வந்த காலத்தில் மனம் தளர்ந்து துன்பப்படமாட்டான்.

குறள்:630
இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவன், தன் முயற்சியினால் உண்டாகும் துன்பத்தை இன்பமாகக் கொள்வானானால், அவன் பகைவரும் விரும்பி மதிக்கத்தக்க சிறப்பை அடைவான்.