இரவு - வறுமைக்குக் கைகொடுப்போர்
குறள் வரிசை
குறள்:1051
இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி யன்று.
குறள் விளக்கம்:

வறியவர் பொருள் கொடுக்கக் கூடியவரைக் கண்டால், அவரிடத்தில் இரத்தலைச் செய்யலாம். அவர் பொருள் கொடுக்க மறுப்பாராயின், அஃது அவர்க்குப் பழியேயன்றி, இரந்தவர்க்காகாது.

குறள்:1052
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவருக்கு இரந்து கேட்ட பொருள் துன்பமில்லாமல் கிடைக்குமானால், அவ்வாறு இரத்தலும் இன்பத்திற்குக் காரணமாகும்.

குறள்:1053
கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

கொடுப்பதற்குரிய பொருளை மறைக்காதவர்களும், இரப்பவர்க்குக் கொடுப்பது தமது கடமை என்று உணர்பவர்களுமாகிய அவர்கள் முன்னிலையில் நின்று ஒரு பொருளை இரத்தல், இரப்பவர்க்கு ஒரு அழகாகும்.

குறள்:1054
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு.
குறள் விளக்கம்:

உள்ளதை மறைத்துக் கூறும் தன்மையைக் கனவிலும் அறியாதவரிடத்தில் இரந்து கேட்பதும் பிறர்க்கு கொடுப்பதைப் போன்ற சிறப்புடையது.

குறள்:1055
கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று
இரப்பவர் மேற்கொள் வது.
குறள் விளக்கம்:

எதிரில் சென்று நின்ற அளவிலே மறைக்காமல் கொடுப்பவர், உலகத்தில் உள்ளதால் இரப்பவர் இரத்தலை மேற்கொள்கின்றனர்.

குறள்:1056
கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

தம்மிடம் உள்ளதை ஒளிக்கும் குற்றம் இல்லாதவரைக் கண்டால், வறுமையால் வரும் துன்பங்களெல்லாம் ஓருங்கே ஒழியும்.

குறள்:1057
இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

இகழ்ந்து ஏளனம் செய்யாமல் பொருள் கொடுப்பவரைக் கண்டால், மனம் மகிழ்ந்து உள்ளத்துள்ளேயே மகிழும் தன்மை உண்டாகும்.

குறள்:1058
இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று.
குறள் விளக்கம்:

இரப்பவர் இல்லையாயின் இப்பெரிய உலகத்தில் உள்ளவர்களின் நடமாட்டம், மரத்தால் செய்த பாவை கயிற்றினால் ஆட்டப்பட்டுச் சென்று வந்தாற் போன்றதாகும்.

குறள்:1059
ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை.
குறள் விளக்கம்:

இரந்து பொருள் கொள்ளுதலை விரும்புவர் இல்லாதபோது, கொடுப்பவரிடத்தில் என்ன புகழ் உண்டாகும்?

குறள்:1060
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி.
குறள் விளக்கம்:

இரப்பவன் எவரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாதிருத்தல் வேண்டும், அவன் அடைந்துள்ள வறுமைத் துன்பமே அவனுக்கு அறிவு புகட்டும் சான்றாக உள்ளது.