ஊக்கம் உடைமை
குறள் வரிசை
குறள்:591
உடைய ரெனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.
குறள் விளக்கம்:

ஊக்கம் உடையவரே எல்லாவற்றையும் உடையவர்; ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதை உடையவர் என்றாலும் உடையவர் ஆக மாட்டார்.

குறள்:592
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.
குறள் விளக்கம்:

மன ஊறுதியே நிலையான உடைமையாகும், மற்றப் பொருளுடைமையானது நிலைத்திராமல் நீங்கிவிடுவதாகும்.

குறள்:593
ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.
குறள் விளக்கம்:

ஊக்கத்தை உறுதியாகத் தம் கைப்பொருளாக உடையவர், செல்வத்தை இழந்து விட்டக்காலத்திலும், இழந்து விட்டோமோ என்று மனம் கலங்க மாட்டார்.

குறள்:594
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.
குறள் விளக்கம்:

சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவனிடத்தில் ஆக்கமானது தானே அவன் உள்ள இடத்திற்கு வழிக் கேட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேரும்.

குறள்:595
வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.
குறள் விளக்கம்:

நீர்ப்பூக்களின் தண்டின் நீளம் அது நிற்கும் நீரின் அளவாகும், அதுபோல மனிதரின் வாழ்க்கையின் உயர்வு அவர் மனத்தில் கொண்டுள்ள ஊக்கத்தின் அளவே இருக்கும்.

குறள்:596
உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து.
குறள் விளக்கம்:

எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வைப்பற்றியே எண்ண வேண்டும், அவ் வுயர்வுக் கைகூடாவிட்டாலும் அவ்வாறு எண்ணுவதை விடக்கூடாது.

குறள்:597
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.
குறள் விளக்கம்:

உடல் முழுதும் அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டாலும் யானை உறுதி தளராமல் தன் பெருமையை நிலை நிறுத்தும், அதுபோல ஊக்கம் உடையவர் தமக்கு அழிவு வந்த போதும் ஊக்கம் இழக்கமால் தம் பெருமையை நிலைநிறுத்துவர்.

குறள்:598
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னும் செருக்கு.
குறள் விளக்கம்:

ஊக்கம் இல்லாதவர் பிறர்க்கு உதவும் வள்ளல் யாம் என்னும் மன உயர்வைப் பெறமாட்டார்.

குறள்:599
பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.
குறள் விளக்கம்:

யானை பெரிய உடம்பையும், கூர்மையான கொம்புகளையும் உடையதானாலும், புலி தாக்குமானால் அச்சப்படும்.

குறள்:600
உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவனுக்கு ஊக்கமிகுதியே உறுதியான வலிமையாகும், அஃது இல்லாதவர் மரத்துக்குச் சமமாவர், இவர்கள் மக்கள் உருவில் இருப்பதே வேறுபாடு.