ஊழ் - விதியின் வலிமை
குறள் வரிசை
குறள்:371
ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்றும் மடி.
குறள் விளக்கம்:

கைப்பொருள் சேர்வதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், சேர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். இருப்பதையும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சோம்பல் உண்டாகும்.

குறள்:372
பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூழ் உற்றக் கடை.
குறள் விளக்கம்:

தாழ்வதற்கு உரிய விதி தோன்றினால் அறியாமையை உண்டாக்கும்; உயர்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு விரிவு பெறும்.

குறள்:373
நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவன் பேதை ஆக்குவதற்கு உரிய விதி இருந்தால், நுட்பமான கருத்துக்களை உடைய பல நூல்களைக் கற்றாலும் இயல்பான அறிவே இருக்கும். ( அறிவு விரிவு பெறாது).

குறள்:374
இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.
குறள் விளக்கம்:

உலகத்தின் இயல்பு இரண்டு வேறுபட்ட தன்மைகளையுடையது, செல்வராதற்குரிய விதி வேறு; அறிவுடையராதற்குரிய விதி வேறு.

குறள்:375
நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.
குறள் விளக்கம்:

செல்வத்தை ஈட்டும் முயற்சிக்கு விதி வகையால் நல்லவை எல்லாம் தீயவை ஆதலும் உண்டு, தீயவை நல்லவை ஆதலும் உண்டு.

குறள்:376
பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.
குறள் விளக்கம்:

விதியால் தமக்கு உரியவை அல்லாதப் பொருள்கள் வருந்திக்காப்பாற்றினாலும் நில்லாமல் போய்விடும், வேண்டா என்று நாமே வெளியே தள்ளினாலும் விதி இருந்தால் செல்வம் நம்மை விட்டுப் போகமாட்டாது.

குறள்:377
வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது.
குறள் விளக்கம்:

கோடிப்பொருள் சேர்ந்திருந்தாலும், இறைவன் விதித்த விதிப்படிதான் நாம் அதை அனுபவிக்க முடியுமே தவிர, நம் விருப்பப்படி அனுபவிப்பது கடினம்.

குறள்:378
துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியும் எனின்.
குறள் விளக்கம்:

துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் விதி, ஏழைகளைத் தடுத்திருக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் துறவியர் ஆகியிருப்பார்கள்.

குறள்:379
நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்.
குறள் விளக்கம்:

நல்லது நடக்கும்போது மட்டும் நல்லவை எனக் கருதி மகிழ்கின்றவர்கள், தீவினை விளையும் போது துன்பப்பட்டுக் கலங்குவது ஏனோ?.

குறள்:380
ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்.
குறள் விளக்கம்:

விதியை விட மிக்க வலிமையுள்ளவை வேறு எவை உள்ளன, விதியை விலக்கும் பொருட்டு மற்றோரு வழியை ஆராய்ந்தாலும் அங்கும் தானே முன் வந்து நிற்கும்.