ஒற்றாடல் - உளவுப்படை
குறள் வரிசை
குறள்:581
ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண்.
குறள் விளக்கம்:

ஒற்றரும் புகழ் அமைந்த நீதிநூலும் ஆகிய இவ்விரண்டும் ஆட்சியாளரின் இரு கண்களாக அரசன் தெளியவேணடும்.

குறள்:582
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.
குறள் விளக்கம்:

எல்லாரிடத்திலும் நிகழ்கின்றவை எல்லாவற்றையும் நாள்தோறும் ஒற்றன் மூலமாக விரைந்து விரைந்து அறிதல், அரசனுக்குரிய தொழிலாகும்.

குறள்:583
ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்.
குறள் விளக்கம்:

ஒற்றன் வழியாக எல்லாரிடத்தும் நடப்பவற்றை அறிந்து வரச் செய்து, அதனால் வரும் பயனை ஆராய்ந்து அறியாத மன்னவன், வெற்றி அடைதற்குரிய வழி இல்லை.

குறள்:584
வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.
குறள் விளக்கம்:

அரசாங்க வேலை செய்கின்றவர்களையும், தம் சுற்றத்தார், தம் பகைவர் என்றுக்கூறப்படும் எல்லாரையும் ஆராய்வதே ஒற்றரின் தொழிலாகும்.

குறள்:585
கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.
குறள் விளக்கம்:

சந்தேகப்பட முடியாத தோற்றத்துடனும், பார்த்தவருடைய கண் பார்வைக்கு அஞ்சாமல், எவ்விடத்திலும் மனதிலுள்ளதை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க வல்லவனே ஒற்றன் ஆவான்.

குறள்:586
துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று.
குறள் விளக்கம்:

செல்ல முடியாத இடங்களுக்கும் கூடத் துறவியர் வேடத்தில் சென்று, அறிய வேண்டுவற்றை அறிந்து, அங்கே பிடிபட்டால், பிடித்தவர் எத்தகைய துன்பம் செய்தாலும் ரகசியத்தைச் சொல்லாதவரே ஒற்றர்.

குறள்:587
மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று.
குறள் விளக்கம்:

ரகசியமாக நடந்த செயல்களையும் கேட்டறிய வல்லவனாய், கேட்டவற்றுள் எத்தகைய சந்தேகமும் இல்லாதவராய் இருப்பவரே ஒற்றர்.

குறள்:588
ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.
குறள் விளக்கம்:

ஓர் ஒற்றன் மறைந்து கேட்டுத் தெரிவித்தச் செய்தியையும் மற்றோர் ஒற்றனால் கேட்டு வரச் செய்து, இரு செய்திகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பிறகே அது உண்மை என்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

குறள்:589
ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர்
சொல்தொக்க தேறப் படும்.
குறள் விளக்கம்:

ஒற்றனைக் கையாளும்போது, அவனை மற்ற ஒற்றன் அறியாத படி ஆளுக; தனித்தனி ஏவப்பட்ட மூவருடைய சொற்களும் ஒத்திருக்குமானால், அவர்கள் கூறிய செய்தியை உண்மை என நம்புக.

குறள்:590
சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
புறப்படுத்தா னாகும் மறை.
குறள் விளக்கம்:

ஓர் ஒற்றனுக்குச் செய்யும் சிறப்பை, மற்றவர்கள் அறியுமாறு செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு செய்தால், அரசன் தன்னுடைய இரகசியத்தைத் தானே வெளிப்படுத்தியவனாவான்.