கயமை
குறள் வரிசை
குறள்:1071
மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாங்கண்டது இல்.
குறள் விளக்கம்:

கயவர் வெளித்தோற்றத்தில் மனிதரைப் போலவே இருப்பர்; குணங்களால் மனிதராகார்; இவ்வகையான ஒற்றுமையை வேறு இரண்டு பிரிவுக்குள் (விலங்கு,பறவை) யாம் கண்டதில்லை.

குறள்:1072
நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர்.
குறள் விளக்கம்:

எப்போதும் நல்லது கெட்டதை பற்றியே சிந்தித்துக் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களைவிடக் கயவரே நல்ல மகிழ்ச்சியுடையவர்கள்; ஏனென்றால், கயவர் தம் நெஞ்சில் எதைப் பற்றியும் கவலையில்லாதவர்களாவர்.

குறள்:1073
தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்.
குறள் விளக்கம்:

கயவரும் தேவரைப் போல் தான் விரும்புகின்றவைகளைச் செய்து மனம் போன போக்கில் நடத்தலால், கயவர் தேவரைப் போன்றவர்.

குறள்:1074
அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்.
குறள் விளக்கம்:

கீழ் மக்கள் தமக்கு கீழ் பட்டவராய் நடப்பவரைக் கண்டால், அவரை விடத் தாம் மேம்பாடு உடையவராய் இறுமாப்படைவர்.

குறள்:1075
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
அவாஉண்டேல் உண்டாம் சிறிது.
குறள் விளக்கம்:

கீழ்மக்களின் ஒழுக்கத்திற்குக் காரணம் அவர்களது அச்சமே; அதுவன்றி, அவர்களால் விரும்பப்படும் பொருள் ஒழுக்கத்தினால் கிடைப்பதாயின் அதனாலும் சிறிது ஒழுக்கம் உண்டாகும்.

குறள்:1076
அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான்.
குறள் விளக்கம்:

தாம் கேட்ட இரகசியங்களைக் கொண்டு சென்று பிறருக்கு அறிவித்தலால், கயவர்கள் அடிக்கப்படும் பறையைப் போன்றவராவர்.

குறள்:1077
ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
கூன்கைய ரல்லா தவர்க்கு.
குறள் விளக்கம்:

கையை மடக்கிக் கன்னத்தில் ஒரு குத்துவிடுகின்ற முரடர்களுக்குக் கொடுப்பார்களேயல்லாமல், ஈ.கைக் குணமில்லாத கயவர்கள் ஏழை எளியோருக்காகத் தமது எச்சில் கைகைக்கூட உதற மாட்டார்கள்.

குறள்:1078
சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல்
கொல்லப் பயன்படும் கீழ்.
குறள் விளக்கம்:

அணுகி குறைச் சொல்லுகின்ற அளவிலேயே சான்றோர் பயன்படுவர், கரும்புபோல் அழித்துப் பிழிந்தால் தான் கீழ்மக்கள் பயன்படுவர்.

குறள்:1079
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.
குறள் விளக்கம்:

கீழ்மகன் பிறர் நன்றாக உடுப்பதையும், உண்பதையும் கண்டால், பொறாமையால் அவர்மீது குற்றம் காணவல்லவனாவான்.

குறள்:1080
எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று உற்றக்கால்
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து.
குறள் விளக்கம்:

கயவர், எதற்கு உரியவர், ஒரு துன்பம் வந்தடைந்த காலத்தில் அதற்காக தம்மை பிறர்க்கு விலையாக விற்றுவிடுவதற்கு உரியவர் ஆவர்.