குடிசெயல் வகை - குடிப்பெருமை காக்க..
குறள் வரிசை
குறள்:1021
கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.
குறள் விளக்கம்:

தன் குடும்பம் உயர்வதன் பொருட்டு உரிய கடமையைச் செய்வதற்குச் சலிப்படையேன் என்னும் பெருமைபோல, ஒருவனுக்கு பெருமை தருவது வேறில்லை.

குறள்:1022
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.
குறள் விளக்கம்:

முயற்சி, சிறந்த அறிவு என்று சொல்லப்படும் இரண்டினையும் உடைய இடைவிடாத செயலால் ஒருவனுடைய குடும்பம் உயர்ந்து விளங்கும்.

குறள்:1023
குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.
குறள் விளக்கம்:

தன்னுடைய குடும்பத்தை உயர செய்வேன் என்று முயலும் ஒருவனுக்கு, மனிதர்களில் நல்லோர்களே ஆடையை இறுக கட்டி கொண்டு தானே முன் வந்து துணை செய்வார்கள்.

குறள்:1024
சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.
குறள் விளக்கம்:

தம் குடி உயர்வதற்கான செயலை விரைந்து முயன்று செய்வோர்க்கு அவர் ஆராயமலே அச் செயல் தானே நிறைவேறும்.

குறள்:1025
குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.
குறள் விளக்கம்:

குற்றமில்லாமல் தன்குடும்பத்தை உயரச் செய்து வாழ்பவனை, உலகத்தவரெல்லாம் தமது சுற்றமாக நினைத்துச் சூழ்வர்.

குறள்:1026
நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவனுக்கு நல்ல ஆண்மை என்று சொல்லப்படுவது தான் பிறந்த குடியை ஆளும் சிறப்பைத் தனக்கு உண்டாக்கி கொள்வதாகும்.

குறள்:1027
அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.
குறள் விளக்கம்:

போர்களத்தில் போரினைத் தாங்கும் வீரரைப்போல, தன் குடும்பத்தை உயரச் செய்து தாங்குவது வல்லவர் பொறுப்பாகும்.

குறள்:1028
குடிசெய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடிசெய்து
மானம் கருதக் கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

குடி உயர்வதற்கான செயல் செய்கின்றவர்க்கு உரிய காலம் என்று ஒன்று இல்லை, சோம்பல் கொண்டு தம் மானத்தைக் கருதுவாரானால் குடிப்பெருமைக் கெடும்.

குறள்:1029
இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு.
குறள் விளக்கம்:

தன் குடும்பத்துக்குக் குற்றம் வராதபடி காக்கின்றவனது உடம்பு துன்பத்திற்கே இருப்பிடமானதோ?

குறள்:1030
இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லான் இலாத குடி.
குறள் விளக்கம்:

துன்பம் வந்தபோது உடனிருந்து தாங்கக் கூடிய ஆற்றலுடையவர் இல்லாத குடும்பம், துன்பமாகிய கோடரி அடியை வெட்டிச் சாய்க்க விழுந்து விடும்.