குறிப்பறிதல் - காதல் வெளிப்பாடு
குறள் வரிசை
குறள்:1091
இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு
நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து.
குறள் விளக்கம்:

இவளுடைய மையுண்ட கண்களுக்கு இரண்டு வகையான பார்வைகள் உண்டு; ஒரு பார்வை நோய் செய்யும்; மற்றோரு பார்வை அந்நோய்க்கு மருந்தாகும்.

குறள்:1092
கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது.
குறள் விளக்கம்:

நான் பார்க்காதபோது, என்னைப் பார்க்கும் இவள் கண்ணின் சிறு பார்வை, என்னுடைய விருப்பத்தில் சரிபாதி அளவன்று; அதைவிடப் பெரியதாகும்.

குறள்:1093
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்.
குறள் விளக்கம்:

இவள் என்னை அன்புடன் பார்த்துத் தலைகுனிந்தாள்; அச்செயல், எங்கள் அன்பாகிய பயிரை வளர்ப்பதற்கு இவள் பாய்ச்சிய நீராகும்.

குறள்:1094
யான்நோக்குங் காலை நிலன்நோக்கும் நோக்காக்கால்
தான்நோக்கி மெல்ல நகும்.
குறள் விளக்கம்:

நான் பார்க்கும்போது அவள் நிலத்தை நோக்குவாள், நான் பார்க்காதபோது அவள் என்னை நோக்கி மெல்லத் தனக்குள் மகிழ்வாள்.

குறள்:1095
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும்.
குறள் விளக்கம்:

இவள் என்னை நேரே பார்க்கவில்லையே யன்றி, ஒரு கண்ணைச் சுருங்கினாள்போல என்னை நோக்கிப் பின் தன்னுள்ளே மகிழ்வாள்.

குறள்:1096
உறாஅ தவர்போல் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.
குறள் விளக்கம்:

காதலை மறைத்துக் கொண்டு, அயலார் போல் அன்பில்லாத சொற்களைச் சொன்னாலும், மனத்தில் பகை இல்லாத அவளது சொல்லின் பொருள் விரைவில் அறியப்படும்.

குறள்:1097
செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு.
குறள் விளக்கம்:

பகை கொள்ளாத கடுஞ்சொல்லும், பகைவர் போல் பார்க்கும் பார்வையும் புறத்தே அயலார் போல் இருந்து அகத்தே அன்பு கொண்டவரின் குறிப்பாகும்.

குறள்:1098
அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்.
குறள் விளக்கம்:

நான் தலைவியைப் பார்க்கும் போது அதனை அறிந்து மனம் இளகி அன்போடு மெல்ல சிரித்தாள்; அதனால், மெல்லிய இயல்பினையுடைய அவளது சிரிப்பின்கண் தோன்றுவது ஒரு நன்மையைத் தரும் குறிப்பாகும்.

குறள்:1099
ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே யுள.
குறள் விளக்கம்:

முன்பின் அறியாதவர் போல ஒருவரை ஒருவர் பொதுவான நோக்கத்தால் நோக்குதல், காதல் கொண்ட இருவரிடத்தே காணலாம்.

குறள்:1100
கண்ணொடு கண்ணிணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல.
குறள் விளக்கம்:

காதலுக்குரிய இருவருள், ஒருவர் கண்களோடு ஒருவர் கண்கள் பார்வையால் ஒத்திருக்குமாயின், அவர் உண்மை தோன்றச் சொல்லுகின்ற வாய்ச்சொற்கள், ஒரு பயனும் இல்லாதனவாகும்.