கொடுங்கோன்மை
குறள் வரிசை
குறள்:551
கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.
குறள் விளக்கம்:

பொருள்மீது ஆசை கொண்டு குடிமக்களை வருத்தி நீதியில்லாதவற்றைச் செய்து நடக்கும் அரசன், கொலைத் தொழில் செய்கின்றவர்களை விடக் கொடியவனாவான்.

குறள்:552
வேலொடு நின்றான் இடுஎன் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.
குறள் விளக்கம்:

ஆட்சிக்குரிய கோலை ஏந்திய அரசன் தமது குடிமக்களிடம் பொருள் கேட்டல், வழிப்பறி செய்வோன் வேல் கொண்டு நின்று, வழிச்செல்வோரிடம் பொருள் கேட்டலை போன்றது.

குறள்:553
நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

நாள்தோறும் நாட்டில் நடக்கும் நன்மை தீமைகளை ஆராயந்து நீதிசெலுத்தாத மன்னன், நாள்தோறும் தனது நாட்டை இழந்து கொண்டே வருவான்.

குறள்:554
கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு.
குறள் விளக்கம்:

(ஆட்சிமுறை கெட்டுக்) கொடுங்கோலனாகி ஆராயாமல் எதையும் செய்யும் அரசன், பொருளையும் குடிமக்களையும் சேர்ந்தே இழந்துவிடுவான்.

குறள்:555
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.
குறள் விளக்கம்:

தவறான ஆட்சியால் துன்பப்பட்டு, துன்பம் பொறுக்காத குடிமக்கள் சிந்திய கண்ணீர்தான், ஆட்சியாளரின் செல்வத்தை அழிக்கும் ஆயுதம்.

குறள்:556
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.
குறள் விளக்கம்:

அரசர்க்கு புகழ் நிலைபெறக் காரணம் நேர்மையான ஆட்சிமுறையாகும், அஃது இல்லையானால் அரசர்க்கு புகழ் நிலைபெறாமல் போகும்.

குறள்:557
துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.
குறள் விளக்கம்:

மழையில்லாமையால் உலகத்து உயிர்களுக்கு எத்தகைய துன்பம் ஏற்படுமோ, அரசன் குடிமக்கள் மீது இரக்கம் இல்லாதிருத்தலால் அத்தகைய துன்பம் உண்டாகும்.

குறள்:558
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.
குறள் விளக்கம்:

முறை செய்யாத அரசனுடைய கொடுங்கோல் ஆட்சியின் கீழ் இருக்கப் பெற்றால், பொருள் இல்லாத வறுமை நிலையைவிடச் செல்வநிலை துன்பமானதாகும்.

குறள்:559
முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்.
குறள் விளக்கம்:

அரசன் முறை தவறி நாட்டை ஆட்சி செய்வானானால், அந்த நாட்டில் பருவமழை தவறி மேகம் மழை பெய்யாமல் போகும்.

குறள்:560
ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்.
குறள் விளக்கம்:

நாட்டைக் காக்கும் தலைவன் முறைப்படி காக்காவிட்டால், அந்நாட்டில் பசுக்கள் பால் தருதலாகிய வளம் குறையும், அறவோர்களும் நூல்களை மறந்துவிடுவர்.