தகையணங்குறுத்தல் - தன்னை வருத்தும் தலைவியின் அழகு!
குறள் வரிசை
குறள்:1081
அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு.
குறள் விளக்கம்:

கனமான குழை என்னும் காதணியை அணிந்து நிற்கும் இவள் தெய்வப் பெண்ணோ! சிறந்த ஒரு மயிலோ! ஒரு மனிதப் பெண்ணோ? இவளை இன்னவள் என்று அறிய முடியாமல் என் நெஞ்சம் மயங்குகின்றது.

குறள்:1082
நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்னது உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

என் பார்வைக்கு எதிராக அவள் என்னைப் பார்ப்பது, தாக்கவரும் ஒரு தெய்வப் பெண் என்னைத் துன்புறுத்தப் படையையும் அழைத்து வந்தது போன்ற தன்மையுடையது.

குறள்:1083
பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.
குறள் விளக்கம்:

இதற்கு முன்பு எமனின் வடிவு இத்தன்மையது என்பதை அறிந்திலேன்; இப்பொழுது அறிந்தேன். அது பெண் தன்மையோடு போர் செய்யும் கண்களை உடையது.

குறள்:1084
கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.
குறள் விளக்கம்:

பெண்தன்மை உடைய இந்தப் பேதைக்குக் கண்கள் கண்டவரின் உயிரை உண்ணும் தோற்றத்தோடு கூடி ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டிருந்தன.

குறள்:1085
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம்இம் மூன்றும் உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

என்னைக் கொடுமை செய்தலால் எமனோ? என்மேல் கண்ணோட்டம் செலுத்தலால் கண்ணோ? இயல்பாக மருளுதலால் மானோ? இப்பெண்ணினுடைய கண்களின் பார்வை இம்மூன்றின் தன்மையும் உடையதாக இருக்கிறது.

குறள்:1086
கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்இவள் கண்.
குறள் விளக்கம்:

வளைந்த புருவங்கள் கோணாமல் நேராக இருந்து மறைக்குமானால், இவள் கண்கள், நான் நடுங்கும்படியான துன்பத்தைச் செய்யமாட்டா.

குறள்:1087
கடாஅக் களிற்றின்மேல் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.
குறள் விளக்கம்:

இப்பெண்ணின் சாயாத கொங்கைகளின் மேல் அணிந்த ஆடை, மதம் பிடித்த யானையின் மேல் இட்ட முகப்படாம் போன்றது.

குறள்:1088
ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்கும்என் பீடு.
குறள் விளக்கம்:

போர்க்களத்தில் பகைவரும் அஞ்சுதற்க்கு காரணமான என் வலிமை, இப்பெண்ணின் அழகிய நெற்றி ஒன்றனைக் கண்டதும் அழிந்துவிட்டதே!

குறள்:1089
பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணிஎவனோ ஏதில தந்து.
குறள் விளக்கம்:

மானின் கண்கள்போன்ற அழகிய பார்வையும் நாணமும் உடைய இவளுக்கு இயற்கையாகிய இவ்வணிகளே போதுமானதாய் இருக்கச் செயற்கையாகிய அணிகலன்கள் எதற்காக?.

குறள்:1090
உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.
குறள் விளக்கம்:

காய்ச்சப் பெற்ற கள்ளானது, தன்னை உண்டவர்க்கு மகிழ்ச்சியைச் செய்யுமே தவிர, காமம்போலக் காண்பவர்க்கு மகிழ்ச்சியைச் செய்தல் இல்லை.