தீ நட்பு - தீயவர் நட்பு
குறள் வரிசை
குறள்:811
பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது.
குறள் விளக்கம்:

தீய குணமுடையவர் அன்பின் மிகுதியினால் அள்ளிக் குடிப்பவர் போல் காணப்பட்டாலும், அவருடைய நட்பு வளர்வதைவிடக் குறைவது நல்லது.

குறள்:812
உறின்நட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்.
குறள் விளக்கம்:

தமக்குப் பயனுள்ள போது நட்புக் கொண்டு, பயனில்லாதபோது பிரிந்து செல்கின்றவரின் நட்பினைப் பெற்றாலும் என்ன? இழந்தாலும் என்ன?

குறள்:813
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.
குறள் விளக்கம்:

தமக்கு வரும் பயன் ஒன்றையே ஆராயும் நண்பரும், அன்பைக் கொள்ளாமல் பெறுகின்ற பொருளைக் கொள்ளும் விலை மகளிரும், கள்வரும் ஒரு நிகரானவர்.

குறள்:814
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை.
குறள் விளக்கம்:

தன்மீது ஏறியவனைப் போர்க்களத்தில் தள்ளிவிட்டு ஓடும் குதிரையைப் போன்றவரின் நட்பைவிடத் தனிமை நல்லது.

குறள்:815
செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று.
குறள் விளக்கம்:

நட்புச் செய்தபோது பாதுகாவலாகப் பயன்படாத நண்பரின் தொடர்பு இருத்தலைவிட இல்லாதிருத்தல் நல்லது.

குறள்:816
பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்.
குறள் விளக்கம்:

அறிவில்லாதவனிடம் நெருங்கிய நட்புக் கொண்டிருப்பதை விட, அறிவுடையவரின் நட்பில்லாத தன்மை கோடி மடங்கு நன்மை தருவதாகும்.

குறள்:817
நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்.
குறள் விளக்கம்:

(அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் புறத்தில்) நகைக்கும் தன்மை உடையவரின் நட்பை விட, பகைவரால் வருவன பத்துகோடி மடங்கு நன்மையாகும்.

குறள்:818
ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்.
குறள் விளக்கம்:

முடியும் செயலையும் முடியாத படி செய்து கெடுப்பவரின் உறவை, அவர் அறியுமாறு ஒன்றும் செய்யாமலே தளரச் செய்து கைவிட வேண்டும்.

குறள்:819
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.
குறள் விளக்கம்:

செய்யும் செயல் வேறாகவும் சொல்லும் சொல் வேறாகவும் உள்ளவரின் நட்பு, ஒருவனுக்கு கனவிலும் துன்பம் தருவதாகும்.

குறள்:820
எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.
குறள் விளக்கம்:

தனியே வீட்டில் உள்ளபோது நட்புக் கொண்டாடி, பலர் கூடிய சபையிலே பழித்துக் கூறுபவரின் நட்பு எவ்வளவு சிறிதாயினும், தம்மோடு சேராதபடி கைவிடுதல் வேண்டும்.