துறவு - பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றினை விடுதல்
குறள் வரிசை
குறள்:341
யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன்.
குறள் விளக்கம்:

எவன் எவ்வெப்பொருளில் ஆசையை ஒழித்தானோ, அவனுக்கு அவ்வப் பொருளால் துன்பம் உண்டாவதில்லை.

குறள்:342
வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டுஇயற் பால பல.
குறள் விளக்கம்:

துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால், எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும், துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

குறள்:343
அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு.
குறள் விளக்கம்:

ஐம்புலன்களையும் அடக்கி வெல்லுதல் வேண்டும்; ஐம்புல நுகர்ச்சிக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் ஒருமிக்க விட்டுவிடல் வேண்டும்.

குறள்:344
இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.
குறள் விளக்கம்:

தவம் செய்பவர்க்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தலே இயல்பாகும், பற்று உடையவராக இருத்தல் மீண்டும் மயங்குவதற்குக் காரணமாகும்.

குறள்:345
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை.
குறள் விளக்கம்:

இனியும் பிறப்பது கூடாது என்று பிறப்பை‌யே அறுக்க விரும்புபவர்க்கு, அதற்கு துணையாகிய உடம்பும் வேண்டாத பொருளாகும்; அவ்வாறாயின், உடம்பினால் அனுபவிக்கப்படும் பொருட்களின் தொடர்பு எதற்கு?.

குறள்:346
யான்எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு
உயர்ந்த உலகம் புகும்.
குறள் விளக்கம்:

தானல்லாத உடம்பைத் தான் என்றும், தன்னுடையதல்லாத பொருளைத் தன்னுடையது என்றும் நினைத்து மயங்காதவன், வானவருக்கும் எட்டாத வீட்டுலகத்தை அடைவான்.

குறள்:347
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு.
குறள் விளக்கம்:

பற்றுகளை விரும்பி அவற்றைத் துறக்காதவர்களைத் துன்பங்கள் விடாமல் இறுகப்பற்றி நிற்கும்.

குறள்:348
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்.
குறள் விளக்கம்:

முற்றத் துறந்தவறே உயர்ந்த நிலையினர் ஆவர், அவ்வாறு துறக்காத மற்றவர் அறியாமையாகிய வலையில் அகப்பட்டவர் ஆவர்.

குறள்:349
பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்.
குறள் விளக்கம்:

பற்றுகளைத் துறந்துவிட்டால், பிறப்பில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்கள் வருவதில்லை, இல்லையானால் (பிறவித்துன்பம் மாறி மாறி வந்து) நிலையில்லாத் தன்மை காணப்படும்.

குறள்:350
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு.
குறள் விளக்கம்:

ஆசை ஏதும் இல்லாதவனாகிய கடவுளுடைய பற்றை மட்டும் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும், அவன் மீது ஆசை கொள்வது நம் ஆசைகளை விடுவதற்கே.