தெரிந்து செயல்வகை - உணர்ந்து செய்க
குறள் வரிசை
குறள்:461
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.
குறள் விளக்கம்:

ஒரு செயலைச் செய்யும்முன், அதனால் அழிவதையும் ஆவதையும் பின் அது தருகின்ற ஆதாயத்தையும் ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

குறள்:462
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்.
குறள் விளக்கம்:

தெளிந்து தேர்ந்த நண்பர்களுடன், சேர்ந்து, ஆற்ற வேண்டிய செயலை ஆராய்ந்து, தாமும் நன்கு சிந்தித்துச் செய்தால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை.

குறள்:463
ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்.
குறள் விளக்கம்:

இலாபத்தை கருதி, கை முதலையும் இழப்பதற்குக் காரணமான செயலை அறிவுடையோர் மேற்கொள்ள மாட்டார்.

குறள்:464
தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.
குறள் விளக்கம்:

தமக்கு இழிவாகிய குற்றம் உண்டாகும் என்று அஞ்சுகின்றவர், நன்மை தரும் என்று தெளிவாக அறியாத செயலைச் செய்யத் தொடங்கமாட்டார்.

குறள்:465
வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.
குறள் விளக்கம்:

செயலின் வகைகளை முழுமையாக ஆராய்ந்து செய்யாமல், பகைவரை ஒடுக்க முனைவது அந்தப் பகைவரின் வலிமையை நிலையாக வளர்க்கும் வழியாக ஆகிவிடும்.

குறள்:466
செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானும் கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவன் செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்வதனால் கெடுவான், செய்யத்தக்க செயல்களை செய்யாமல் விடுவதனாலும் கெடுவான்.

குறள்:467
எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.
குறள் விளக்கம்:

(செய்யத் தகுந்த) செயலையும் வழிகளை எண்ணிய பிறகே துணிந்து தொடங்க வேண்டும், துணிந்த பின் எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.

குறள்:468
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்.
குறள் விளக்கம்:

எத்தனை பேர்தான் துணையாக இருந்தாலும் முறையாகச் செய்யப்படாத முயற்சி இறுதியில் அச்செயல் நிறைவேறாது கெடும்.

குறள்:469
நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை.
குறள் விளக்கம்:

அவரவர் குணநலன்களை ஆராய்ந்து அறிந்து, அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும்.

குறள்:470
எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு.
குறள் விளக்கம்:

தம் நிலையோடு பொருந்தாதவற்றை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, ஆகையால் உலகம் இகழ்ந்து தள்ளாத செயல்களை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.