தெரிந்து வினையாடல்
குறள் வரிசை
குறள்:511
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.
குறள் விளக்கம்:

நன்மையும் தீமையுமாகிய இரண்டையும் ஆராய்ந்து நன்மை தருகின்றவற்றையே செய்யும் இயல்புடையவன் (செயலுக்கு உரியவனாக) ஆளப்படுவான்.

குறள்:512
வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை.
குறள் விளக்கம்:

வருமானம் வரக்கூடிய வழிகளை அதிகப்படுத்தி, வளங்களையும் பெருக்கி, இடையூறுகளையும் ஆராய்ந்து நீக்கிட வல்லவனே செயலாற்றும் திறனுடையவன்.

குறள்:513
அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.
குறள் விளக்கம்:

அன்பு, அறிவு, ஐயமில்லாமல் தெளியும் ஆற்றல், ஆசை இன்மை ஆகிய இந்நான்கு பண்புகளையும் நிலையாகப் பெற்றிருப்பவரைத் தேர்வு செய்வதே நலம்.

குறள்:514
எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்.
குறள் விளக்கம்:

எவ்வளவுதான் வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து தெளிந்து தேர்ந்தெடுத்தாலும்(செயலை மேற்க்கொண்டு செய்யும் போது) அச்செயல் திறத்தால் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லாத மக்கள் உலகத்தில் பலர் உண்டு.

குறள்:515
அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.
குறள் விளக்கம்:

(செய்யும் வழிகளை) அறிந்து இடையூறுகளைத்தாங்கிச் செய்து முடிக்க வல்லவனை அல்லாமல், மற்றவனைச் சிறந்தவன் என்றுக் கருதி ஒருச் செயலைச் செய்யுமாறு ஏவக்கூடாது.

குறள்:516
செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல்.
குறள் விளக்கம்:

செயலைச் செய்கின்றவனின் தன்மையையும் செயலின் இயல்பையும் ஆராய்ந்து, காலத்துக்குத் தக்கப்படி அறிந்து செய்தல் வேண்டும்.

குறள்:517
இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.
குறள் விளக்கம்:

இச்செயலை இக்காரணங்களால் இவன் முடிக்க வல்லவன் என்று ஆராய்ந்து, அச்செயலை அவனிடத்தே விடுதல் வேண்டும்.

குறள்:518
வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவன் ஒரு செயலுக்குத் தகுதியுடையவனாதலை ஆராய்ந்து துணிந்த பின்னர், அவனை அச்செயல் செய்தற்கு உரியவனாக அச்செயலில் அமர்த்துதல் வேண்டும்.

குறள்:519
வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு.
குறள் விளக்கம்:

மேற்க்கொண்ட செயலில் இடைவிடா முயற்சியுடையவனது நட்பைத், தவறாக நினைக்கும் தலைவனை விட்டுச் செல்வம் நீங்கும்.

குறள்:520
நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு.
குறள் விளக்கம்:

தொழில் செய்கின்றவன் கெடாமல் இருக்கும் வரையில் உலகம் கெடாது, ஆகையால் மன்னன் நாள்தோறும் அவனுடைய நிலைமையை ஆராய வேண்டும்.