நன்றியில் செல்வம் - செல்வத்தின் பயன்
குறள் வரிசை
குறள்:1001
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல்.
குறள் விளக்கம்:

வீட்டின் இடம் முழுவதும் பெரும் பொருள் தேடிவைத்து, கஞ்சத்தனத்தால் அதை அனுபவிக்காது ஒருவன் இறப்பானாயின் அவன் அந்த பொருளால் செய்ய முடிந்தது ஒன்றுமில்லை.

குறள்:1002
பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.
குறள் விளக்கம்:

பொருளாலே எல்லாம் ஆகும் என்று கருதி அதனைப் பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் இறுகப்பற்றிய மயக்கத்தால், ஒருவனுக்குச் சிறப்பில்லாத பிறப்பு உண்டாகும்.

குறள்:1003
ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்குப் பொறை.
குறள் விளக்கம்:

ஈட்டிய பொருளைச் செலவிடாது இருகப்பிடித்துப் புகழை விரும்பாதவரின் பிறப்பு, இந்நிலத்திற்குப் பாரமாகும்.

குறள்:1004
எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால்
நச்சப் படாஅ தவன்.
குறள் விளக்கம்:

பிறர்க்கு உதவியாக வாழாதக் காரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவன், தான் இறந்த பிறகு எஞ்சி நிற்பது என்று எதனை எண்ணுவானே?

குறள்:1005
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடிஉண் டாயினும் இல்.
குறள் விளக்கம்:

பிறர்க்குக் கொடுப்பதும், தாம் அனுபவிப்பதுமாகிய இரண்டும் இல்லாதவர்க்குப் பலகோடி பொருளிருப்பினும் அதனால் பயன் எதுவுமில்லை.

குறள்:1006
ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்றுவ்வான் தக்கார்க்கொன்று
ஈதல் இயல்பிலா தான்.
குறள் விளக்கம்:

தானும் அனுபவிக்காதவனாகிப் பிறர்க்கும் ஒரு பொருள் கொடுக்கும் இயல்பு இல்லாதவனது பெருஞ்செல்வம் ஒரு நோயாகும்.

குறள்:1007
அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகநலம்
பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று.
குறள் விளக்கம்:

பொருள் இல்லாத வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவாதவனுடையச் செல்வம், மிக்க அழகு பெற்றவள் தனியாக வாழ்ந்து முதுமையுற்றாற் போன்றது.

குறள்:1008
நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று.
குறள் விளக்கம்:

பிறர்க்கு உதவாத காரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவனுடைய செல்வம், ஊர் நடுவில் நச்சுமரம் பழுத்தாற் போன்றது.

குறள்:1009
அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய
ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்.
குறள் விளக்கம்:

பிறர்க்கு ஈயாமல் அன்பை விட்டு விலகி, எதையும் அனுபவிக்காமல் தன்னை வருத்தி, அறத்தை எண்ணாது சேர்த்த பொருளை மற்றவர் அனுபவிப்பர்.

குறள்:1010
சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

பிறர்க்குக் கொடுத்துப் புகழ்மிக்கவர் ஆகிய செல்வர்கள் சிறிது காலம் வறுமைப்பட நேர்ந்தால், அது மழை தரும் மேகமே வறுமைப்பட்டது போலாகும்.