நாடு
குறள் வரிசை
குறள்:731
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
செல்வரும் சேர்வது நாடு.
குறள் விளக்கம்:

குறைவில்லாத விளைபொருளை விளைவிப்போரும், அறவழியில் ஒழுகுவோரும், சுயநலம் இல்லாத செல்வமுடையோரும் சேர்ந்து வாழும் இடமே நாடு ஆகும்.

குறள்:732
பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு.
குறள் விளக்கம்:

அதிகப் பொருள் இருப்பதால் பிற நாட்டினரால் விரும்பத்தக்கதாய், கேடில்லாததாய், மிகுதியாய் விளைவதுமாய் உள்ளதே சிறந்த நாடு.

குறள்:733
பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு.
குறள் விளக்கம்:

போர், இயற்கை அழிவு ஆகியவற்றால் மக்கள் பிற நாடுகளில் இருந்து வரும் போது அவற்றைத் தாங்கிக் கொண்டு, தன் அரசிற்குத் தான் தரவேண்டிய வரி வகைகளை மகிழ்வோடு செலுத்துமளவுக்கு வளம் படைத்ததே சிறந்த நாடாகும்.

குறள்:734
உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு.
குறள் விளக்கம்:

மிக்க பசியும், நீங்காத நோயும், அழிவுக்குரிய பகையும் இல்லாது நடப்பதே சிறந்த நாடாகும்.

குறள்:735
பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு..
குறள் விளக்கம்:

சாதி, சமய, அரசியல், கருத்து முரண்பாடுகளால் வளரும் பல்வேறு குழுக்களும், உடனிருந்தே அழிவு செய்யும் பகையும், அரசனுக்குத் தொல்லை கொடுக்கும் கொலைத் தொழிலரும் இல்லாததே நாடாகும்.

குறள்:736
கேடறியாக் கெட்ட விடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை.
குறள் விளக்கம்:

பகைவரால் கெடுதல் இல்லாததாகவும், அவ்வாறு ஒருகால் கெட்டாலும் அதனைச் சீர் செய்யுமளவுக்கு வளங்குன்றா நிலையில் உள்ள நாடுதான், எல்லா நாடுகளையும் விடச் சிறந்தநாடு என்று கூறுவர்.

குறள்:737
இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.
குறள் விளக்கம்:

ஊற்றும் மழையும் மாகிய இருவகை நீர்வளமும், தக்கவாறு அமைந்த மலையும் அந்த மலையிலிருந்து ஆறாக வரும் நீர் வளமும் வலிய அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்புகளாகும்.

குறள்:738
பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து.
குறள் விளக்கம்:

நோய் இல்லாமை, செல்வம், விளைச்சல், மகிழ்ச்சி, நல்ல காவல் என்னும் ஐந்தினையும் பெற்றிருத்தல் நாட்டிற்கு அழகு என்று கூறுவர்.

குறள்:739
நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு.
குறள் விளக்கம்:

முயற்சி செய்து தேடாமலேயே தரும் வளத்தை உடைய நாடுகளைச் சிறந்த நாடுகள் என்று கூறுவர், தேடிமுயன்றால் வளம் தரும் நாடுகள் சிறந்த நாடுகள் அல்ல.

குறள்:740
ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத நாடு.
குறள் விளக்கம்:

நல்ல அரசன் அமையாத நாட்டில், மேலே கூறிய வளங்களெல்லாம் பெற்றிருந்தபோதும் அவற்றால் பயன் இல்லாமல் போகும்.