நாணுடைமை - நாணம் சிறந்த அணிகலன்
குறள் வரிசை
குறள்:1011
கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற.
குறள் விளக்கம்:

நாணம் என்பது தகாத செயலைச் செய்ய அஞ்சுவதாகும். அழகிய நெற்றியினை உடையவராகிய குலமகளிரது அடக்கம் காரணமாக வரும் இயல்பான நாணம் வேறானது.

குறள்:1012
ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.
குறள் விளக்கம்:

உணவும் உடையும் அதைதவிர மற்றவையும் எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானவை, மக்களின் சிறப்பியல்பாக விளங்குவது நாணுடைமையே ஆகும்.

குறள்:1013
ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு.
குறள் விளக்கம்:

எல்லா உயிர்களும் ஊனாலாகிய உடம்பை இருப்பிடமாகக் கொண்டவை, சால்பு என்பது நாணம் என்று சொல்லப்படும் நல்லப் பண்பை இருப்பிடமாகக் கொண்டது.

குறள்:1014
அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
பிணிஅன்றோ பீடு நடை.
குறள் விளக்கம்:

சான்றோர்க்கு நாணுடைமை அணிகலம் அன்றோ? அந்த அணிகலம் இல்லையானால் பெருமிதமாக நடக்கும் நடை ஒரு நோய் அன்றோ?

குறள்:1015
பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
உறைபதி என்னும் உலகு.
குறள் விளக்கம்:

பிறர்க்கு வரும் பழிக்காகவும், தமக்கு வரும் பழிக்காகவும் நாணுகின்றவர் நாணத்திற்கு உறைவிட மானவர் என்று உலகத்தவர் கூறுவர்.

குறள்:1016
நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணல மேலா யவர்.
குறள் விளக்கம்:

நாணமாகிய வேலியை தமக்கு பாதுகாவலாகச் கொள்ளாமல், உயர்ந்தவர் இந்தப் பரந்த உலகில் வாழும் வாழ்க்கையை விரும்பி மேற்கொள்ள மாட்டார்.

குறள்:1017
நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
நாண்துறவார் நாண்ஆள் பவர்.
குறள் விளக்கம்:

நாணத்தை தமக்குரிய பண்பாகக் கொள்பவர் நாணத்தால் உயிரை விடுவர், உயிரைக் காக்கும் பொருட்டாக நாணத்தை விட மாட்டார்.

குறள்:1018
பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

பிறர் நாணத்தக்க பழிச்செயலை ஒருவன் நாணாது செய்வானாயின், அவனை அறம் நாணிக் கைவிடும்.

குறள்:1019
குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவன் கொள்கை தவறினால், அத் தவறு அவனுடையக் குடிப்பிறப்பைத் கெடுக்கும், நாணில்லாத தன்மை நிலைப் பெற்றால் நன்மை எல்லாவற்றையும் கெடுக்கும்.

குறள்:1020
நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர்மருட்டி யற்று.
குறள் விளக்கம்:

மனத்தில் நாணம் இல்லாதவர் உலகத்தில் இயங்குதல், மரப்பாவையைக் கயிற்றினால் ஆட்டி உயிருடையது என மயக்கினாற் போன்றது.