பகைத்திறம் தெரிதல் - யார் பகைவர் ?
குறள் வரிசை
குறள்:871
பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று.
குறள் விளக்கம்:

பகை என்று சொல்லப்படுகின்ற பண்பற்ற தீமையை ஒருவன் நகைத்துப் பொழுதுபோக்கும் விளையாட்டாகவும் விரும்பக் கூடாது.

குறள்:872
வில்லே ருழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
சொல்லே ருழவர் பகை.
குறள் விளக்கம்:

வில்லை ஏராக உடைய உழவராகிய வீரருடன் பகை கொண்ட போதிலும், சொல்லை ஏராக உடைய உழவராகிய அறிஞருடன் பகை கொள்ளக் கூடாது.

குறள்:873
ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன்.
குறள் விளக்கம்:

தனியாக இருந்துகொண்டு, பலரோடு பகை கொள்பவன் பித்தங் கொண்டவரைவிட அறிவில்லாதவனாவன்.

குறள்:874
பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு.
குறள் விளக்கம்:

பகைவரையும் நண்பராக்கிக் கொண்டு நடக்கத்தக்க நல்லவரின் பெருமையுள் உலகம் அடங்கியிருக்கிறது.

குறள்:875
தன்துணை இன்றால் பகைஇரண்டால் தான்ஒருவன்
இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று.
குறள் விளக்கம்:

தமக்கோ உதவும் நண்பர் இல்லை; தம்மைப் பகைப்பவரோ இருவர்; அங்ஙனமாயின், ஒருவன் அப்பகைவர் இருவருள் ஒருவனைத் தனக்கு இனிய துணையாக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

குறள்:876
தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்.
குறள் விளக்கம்:

இதற்கு முன் ஒருவனைப் பற்றி ஆராய்ந்து தெளிந்திருந்தாலும், தெளியாவிட்டாலும் அழிவு வந்த காலத்தில் அவனைத் தெளியாமலும் நீங்காமலும் விட வேண்டும்.

குறள்:877
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவ ரகத்து.
குறள் விளக்கம்:

தன்னுடைய வருத்தத்தை அறியாத ஒருவரிடம் தன் வருத்தத்தைச் சொல்லாதிருத்தல் வேண்டும்; அவ்வாறே தன் வலிமையின் குறைவைப் பகைவரிடம் காட்டாதிருத்தல் வேண்டும்.

குறள்:878
வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவன் வெல்லும் வகையை அறிந்து பொருளைப் பெருக்கித் தன்னைக் காத்துக் கொள்வானாயின், பகைவரிடத்தில் உண்டான மகிழ்ச்சி ஒழியும்.

குறள்:879
இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து.
குறள் விளக்கம்:

முள் மரத்தை இளையதாக இருக்கும் போதே வெட்ட வேண்டும், காழ்ப்பு ஏறி முதிர்ந்த போது வெட்டுகின்றவரின் கையை அது வருத்தும்.

குறள்:880
உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்.
குறள் விளக்கம்:

பகைவரின் ஆணவத்தை அழிக்க முடியாதவர்கள், மூச்சி விடுகின்ற அளவிற்கும் உயிரோடிருப்பவராகார்; இது உறுதி.