படைச் செருக்கு - போர்வீரனின் பெருமை
குறள் வரிசை
குறள்:771
என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர்என்னை
முன்நின்று கல்நின் றவர்.
குறள் விளக்கம்:

பகைவர்களே! முன்னாளில் என் தலைவன் முன் நின்று போர் செய்து மடிந்து, தமக்கு கல் நடப்பெற்றவர் பலர்; ஆகையால், என் தலைவன் முன் எதிர்த்து நிற்றலை விட்டுவிடுங்கள்!

குறள்:772
கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது.
குறள் விளக்கம்:

காட்டில் ஓடும் முயலை நோக்கி குறிதவறாமல் எய்த அம்பை ஏந்துதலைவிட, எதிர்த்து வரும் யானையின் மேல் எறிந்து தவறிய வேலை ஏந்துதல் சிறந்தது.

குறள்:773
பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன் றுற்றக்கால்
ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு.
குறள் விளக்கம்:

பகைவரை எதிர்த்து நிற்க்கும் வீரத்தை மிக்க ஆண்மை என்று கூறுவர், ஒரு துன்பம் வந்த போது பகைவர்க்கும் உதவிச் செய்தலை அந்த ஆண்மையின் கூர்மை என்று கூறுவர்.

குறள்:774
கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும்.
குறள் விளக்கம்:

கையில் வைத்திருந்த வேலை யானை மீது எறிந்து துரத்திவிட்டு, அடுத்து வருகி்ன்ற யானைமீது எறிய வேல் தேடித் திரிகின்ற வீரன், தன் மார்பில் பாய்ந்து கிடந்த பகைவரின் வேலைப் பிடுங்கி மகிழ்வான்.

குறள்:775
விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய அழித்திமைப்பின்
ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.
குறள் விளக்கம்:

பகைவரை சினந்து நோக்கியக் கண், அவர் வேலைக் கொண்டு எறிந்த போது மூடி இமைக்குமானால், அது வீரமுடையவர்க்குத் தோல்வி அன்றோ?

குறள்:776
விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து.
குறள் விளக்கம்:

வீரன் போரில் புண்படாத நாட்களை, தன் வாழ்நாளில் வீணே கழித்த நாட்களாக எண்ணி வருந்துவான்.

குறள்:777
சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து.
குறள் விளக்கம்:

உலகில் பரந்து நிற்க்கும் புகழை விரும்பி, உயிர்வாழ்வையும் விரும்பாத வீரர், வீரக் கழலை காலில் கட்டிக்கொள்ளுதல் அழகு செய்யும் தன்மையுடையதாகும்.

குறள்:778
உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினும்சீர் குன்றல் இலர்.
குறள் விளக்கம்:

போர்வந்தால் உயிரின் பொருட்டு அஞ்சாமல் போர் செய்யத் துணியும் வீரர், தமது அரசன் அது வேண்டாமென்று சினந்தாலும் அவ்வீரமிகுதியால் குன்றார்.

குறள்:779
இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே
பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர்.
குறள் விளக்கம்:

தாம் கூறிய சபதம் தப்பாமல் சென்று இறக்கவல்ல வீரரை, அது தப்பியவிதம் சொல்லி இகழ்பவர் யார்?

குறள்:780
புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

தம்மைக் காத்த தலைவருடைய கண்கள் நீர் பெருக்குமாறு சாகப் பெற்றால், சாவு இரந்தாவது பெற்றுக் கொள்ளத் தக்க பெருமை உடையதாகும்.