பண்புடைமை
குறள் வரிசை
குறள்:991
எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
குறள் விளக்கம்:

எல்லாரிடத்தும் எளிதில் கண்டுபேசுவதற்கேற்ற நிலையில் இருத்தலால், பண்புடையவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற தன்மையை அடைதல் எளிது என்று அறிஞர் கூறுவர்.

குறள்:992
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
குறள் விளக்கம்:

எல்லாரிடமும் அன்புள்ளவனாக வாழ்வது. உலகத்தோடு ஒத்து வாழும் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருத்தல் இவை இரண்டும் பண்புடைமை என்னும் நல்ல வழிகளாகும்.

குறள்:993
உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.
குறள் விளக்கம்:

உறுப்புக்களின் தோற்றத்தால் பிறருடன் ஒத்திருப்பது ஒப்பு ஆகாது; உள்ளத்துடன் இணையும் பண்பால் பிறருடன் ஒத்திருப்பதே ஒப்பு ஆகும்.

குறள்:994
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.
குறள் விளக்கம்:

நீதியையும் அறத்தையும் விரும்பிப் பிறர்க்கும் பயன்படுபவரின் பண்பினை உலகத்தவர் சிறப்பித்துப் பேசுவர்.

குறள்:995
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவனை இகழ்ந்து பேசுதல் விளையாட்டிலும் துன்பம் தருவதாகும். அதனால் மற்றவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறியும் திறம் உள்ளவர்கள், பகைவர்களிடம் கூட ஏளனமாகப் பேசார்.

குறள்:996
பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.
குறள் விளக்கம்:

நல்ல பண்பு உடையவர்களின் ஒழுக்கத்தால் உலகம் நடைபெறுகின்றது; அவர்கள் இல்லையென்றால் உலக ஒழுக்கம் மண்ணில் புதைந்து மறைந்துவிடும்.

குறள்:997
அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.
குறள் விளக்கம்:

மக்களுக்கு உரிய பண்பு இல்லாதவர் அரம் போல் கூர்மையான அறிவுடையவரானாலும், ஓரறிவுயிராகிய மரத்தைப் போன்றவரே ஆவர்.

குறள்:998
நண்பாற்றா ராகி நயமில செய்வார்க்கும்< br> பண்பாற்றா ராதல் கடை.
குறள் விளக்கம்:

நட்புக்கு ஏற்றவராக இல்லாமல் தீமைகளையே செய்து கொண்டிருப்பவரிடம், நாம் பொறுமை காட்டிப் பண்புடையவராக நடக்க முடியாமை அறிவுடையோர்க்குக் குற்றமாகும்.

குறள்:999
நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.
குறள் விளக்கம்:

மற்றவரோடு அளவளாவி மனத்தில் மகிழ்கின்ற குணம் இல்லாதவர்க்கு, மிகப்பெரிய உலகம் பகற்காலத்திலும் இருளில் கிடப்பது போல் தோன்றும்.

குறள்:1000
பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.
குறள் விளக்கம்:

பண்பில்லாதவன் பெற்ற பெருஞ்செல்வம், பாத்திரக் கேட்டால் அதிலுள்ள நல்ல பால் கெட்டது போன்றதாகும்.