பிரிவாற்றாமை - பிரிவுத் துயர் தாளாமை
குறள் வரிசை
குறள்:1151
செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.
குறள் விளக்கம்:

பிரிந்து செல்வதில்லையென்றால் அதனை எனக்கு சொல். அதனைத் தவிர்த்து, பிரிந்து விரைவில் வந்துவிடுவேன் என்பாயாயின், அப்பொழுது உயிரோடு வாழ்பவர்க்குச் சென்று சொல்.

குறள்:1152
இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.
குறள் விளக்கம்:

அன்று அவருடைய பார்வையும் எனக்கு இன்பமாக இருந்தது. இன்று அவரது புணர்ச்சியும் அவர் பிரிவார் என எண்ணி அஞ்சும் துன்பம் தருகின்றது.

குறள்:1153
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.
குறள் விளக்கம்:

அறிவுடையராகிய காதலரிடத்தும் ஒவ்வொரு சமயம் பிரிவு உண்டாதலால், ‘பிரியேன்’ என்று அவர் சொன்ன சொல்லை நம்புவதற்கு அரிதாயிருக்கின்றது.

குறள்:1154
அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு.
குறள் விளக்கம்:

முன்னாளில், ‘உன்னைப்பிரியேன், அஞ்சாதிரு என்று கூறியவர் பிரிவாரானால், அவர் சொல்லை நம்பியவரிடத்தில் குற்றமுண்டோ?

குறள்:1155
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.
குறள் விளக்கம்:

என் உயிரைக் காக்க எண்ணினால் அதைக் காப்பதற்கு உரிய அவர், என்னை விட்டுப் பிரிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மீறிப் பிரிந்தால் நான் இனி அவரைச் சேர்வது அரிது.

குறள்:1156
பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ண ராயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை.
குறள் விளக்கம்:

காதலர் தமது பிரிவை எனக்குத் தெரிவிக்கும் கொடியவராயின், அவர் திரும்பி வந்து அருள் செய்வார் என்னும் நம்பிக்கை அரிதாகும்.

குறள்:1157
துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை.
குறள் விளக்கம்:

என் மெலிவால் முன் கையில் இறை கடந்து கழலும் வளையல்கள், தலைவன் விட்டுப் பிரிந்த செய்தியைப் பலரறியத் தெரிவித்துத் தூற்றாமலிருக்குமோ.

குறள்:1158
இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு.
குறள் விளக்கம்:

தோழியர் இல்லாத வேறு ஊரில் வாழ்தல் துன்பஞ் செய்வதாகும். காதலரைப் பிரிதல் அவ்வாறு வாழ்தலைக் காட்டிலும் துன்பமாகும்.

குறள்:1159
தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.
குறள் விளக்கம்:

நெருப்பு தன்னைத் தொட்டால் அல்லாமல் சுடமாட்டாது. காதல் நோய் தூர இருப்பினும் சுடுவதாகும்.

குறள்:1160
அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.
குறள் விளக்கம்:

பிரிய முடியாத பிரிவிற்கு உடன்பட்டு,( பிரியும் போது) துன்பத்தால் கலங்குவதையும், விட்டு பிரிந்த பின் பொருத்திருந்து பின்னும் உயிரோடிருந்து வாழ்வோர் உலகில் பலர்.