மடி இன்மை - சோம்பல் இன்மை
குறள் வரிசை
குறள்:601
குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவனிடம் சோம்பல் என்னும் இருள் நெருங்கினால் அவன் பிறந்த குடும்பமாகிய அணையாத விளக்கு ஒளி மங்கி அழிந்து போகும்.

குறள்:602
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.
குறள் விளக்கம்:

தாம் பிறந்த குடும்பத்தை நல்ல குடும்பமாக உயர்த்த வேண்டும் என விரும்புவோர், சோம்பலைக் கெடுத்து முயலுதல் வேண்டும்.

குறள்:603
மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.
குறள் விளக்கம்:

விட்டுவிட வேண்டிய சோம்பலைத் தனக்குள்ளே கொண்டு வாழும் அறிவற்றவன் பிறந்த குடும்பம் அவனுக்கும் முன்பே அழிந்துவிடும்.

குறள்:604
குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.
குறள் விளக்கம்:

சோம்பலில் அகப்பட்டு சிறந்த முயற்சியை மேற்கொள்ளாதவர்களுக்குக் குடும்பமும் கெட்டுக் குற்றங்களும் அதிகமாகும்.

குறள்:605
நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்.
குறள் விளக்கம்:

காலம் நீட்டித்தல், சோம்பல், மறதி, அளவு மீறியத் தூக்கம் ஆகிய இந் நான்கும் கெடுகின்ற இயல்புடையவர் விரும்பி ஏறும் மரக்கலமாம்.

குறள்:606
படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது.
குறள் விளக்கம்:

நிலம் முழுவதையும் ஆளும் அரசனது செல்வமெல்லாம் தானே வந்தடைந்தவிடத்தும், சோம்பல் உடையவர் அதனால் சிறந்த பயனை அடையமாட்டார்.

குறள்:607
இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.
குறள் விளக்கம்:

சோம்பலை விரும்பி மேற்க் கொண்டு சிறந்த முயற்சி இல்லாதவராய் வாழ்கின்றவர் பிறர் இடித்துக் கூறி இகழ்கின்ற சொல்லைக் கேட்கும் நிலைமை அடைவர்.

குறள்:608
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும்.
குறள் விளக்கம்:

சோம்பல் நல்ல குடியில் பிறந்தவனிடம் வந்து பொருந்தினால், அஃது அவனை அவனுடைய பகைவர்க்கு அடிமையாகுமாறு செய்துவிடும்.

குறள்:609
குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

ஒருவன் சோம்பலை ஒழிப்பானாயின், அவனின் குடும்பத்தை நடத்துவதில் வந்த குற்றங்கள் கெட்டுப் போகும்.

குறள்:610
மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.
குறள் விளக்கம்:

அடியால் உலகத்தை அளந்த கடவுள் தாவியப் பரப்பு எல்லாவற்றையும் சோம்பல் இல்லாத அரசன் ஒரு சேர அடைவான்.