மானம்
குறள் வரிசை
குறள்:961
இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்.
குறள் விளக்கம்:

இன்றியமையாத சிறப்பை உடைய செயல்களே ஆயினும் அவற்றால் குடும்பத்திற்கு இழிவு வருமானால் ஒருவன் அச்செயல்களைச் செய்யாது விடுதல் வேண்டும்.

குறள்:962
சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர்.
குறள் விளக்கம்:

புகழையும் மானத்தையும் விரும்புகின்றவர், புகழ் தேடும்போதும் இழிவு தரும் செயலைச் செய்யமாட்டார்.

குறள்:963
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.
குறள் விளக்கம்:

செல்வம் பெருகியுள்ள காலத்தில் ஒருவனுக்குப் பணிவு வேண்டும், செல்வம் குறைந்து சுருங்கும் வறுமையுள்ள காலத்தில் பணியாத உயர்வு வேண்டும்.

குறள்:964
தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை.
குறள் விளக்கம்:

நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவர் மானம் காக்காமல் தம் உயர்ந்த நிலையை விட்டுவிட்டுத் தாழ்ந்தால், தலையை விட்டு விழுந்த மயிரைப் போன்றவர் ஆவார்.

குறள்:965
குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்.
குறள் விளக்கம்:

நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து மலைபோல உயர்ந்தவரும்கூட தாழ்வானவற்றை ஒரு குன்றிமணி அளவு செய்தாலும் தாழ்ந்து போவார்.

குறள்:966
புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
இகழ்வார்பின் சென்று நிலை.
குறள் விளக்கம்:

மானத்தைவிட்டுத் தன்னை மதியாமல் இகழ்கின்றவரின் பின் சென்று பணிந்து நிற்க்கும் நிலை, ஒருவனுக்கு புகழும் தராது, தேவருலகிலும் செலுத்தாது; வேறு பயன் என்ன?

குறள்:967
ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.
குறள் விளக்கம்:

மதியாதவரின் பின் சென்று ஒருவன் உயிர்வாழ்வதை விட, அவ்வாறு செய்யாத நிலையில் நின்று அழிந்தான் என்று சொல்லப்படுதல் நல்லது.

குறள்:968
மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடழிய வந்த இடத்து.
குறள் விளக்கம்:

மானம்கெட வந்தவிடத்து, உயிரை விடாது, உடம்பைக் காக்கும் வாழ்கையானது, சாவாமல் காக்கும் மருந்தாகுமோ?

குறள்:969
மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்.
குறள் விளக்கம்:

தன் உடம்பிலிருந்து மயிர் நீங்கினால் உயிர்வாழாத கவரிமானைப் போன்றவர் மானம் அழிய நேர்ந்தால் உயிரை விட்டுவிடுவர்.

குறள்:970
இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.
குறள் விளக்கம்:

மானக்கேடு வந்தால் உயிர்வாழ முடியாத மானமுடையவரது புகழை உலகம் எக்காலமும் போற்றி நிற்கும்.