வரைவின் மகளிர் - பொருள் தேடும் பொது மகளிர்
குறள் வரிசை
குறள்:911
அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்
குறள் விளக்கம்:

ஒருவனை அன்பு காரணமாக விரும்பாது, பொருள் காரணமாக விரும்பும் பொது மகளிர் அப்பொருள் கிடைக்கும்வரை அன்புடையவர்போலக் கூறும் இன்சொல், அவனுக்கு பின் கேட்டினைத் தரும்.

குறள்:912
பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்.
குறள் விளக்கம்:

கிடைக்க கூடிய பயனை அளந்து பார்த்து, அதற்கு ஏற்றவாறு இனிய சொல் கூறுகின்ற பண்பற்ற பொது மகளிரின் இன்பத்தை ஆராய்ந்து பொருந்தாமல் விட வேண்டும்.

குறள்:913
பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று.
குறள் விளக்கம்:

பொருளையே விரும்பும் பொது மகளிரின் பொய்யானத் தழுவுதல், இருட்டறையில், தொடர்பில்லாத ஒரு பிணத்தைத் தழுவினாற் போன்றது.

குறள்:914
பொருட்பொருளார் புன்னலம் தோயார் அருட்பொருள்<
ஆயும் அறிவி னவர்.
குறள் விளக்கம்:

அருளாகிய பொருளை ஆராயும் அறிவினையுடையவர், செல்வப்பொருள் ஒன்றையே பொருளாக மதிக்கும் பொது மகளிரின் இழிந்த இன்பத்தில் படியமாட்டார்.

குறள்:915
பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்.
குறள் விளக்கம்:

இயற்கை யறிவின் நன்மையால் சிறப்புற்ற அறிவுடையோர், பொருள் தருவார் எல்லார்க்கும் பொதுவாக இன்பம் தரும் பொது மகளிரின் அற்ப உடம்பைத் தீண்டமாட்டார்.

குறள்:916
தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.
குறள் விளக்கம்:

அழகு முதலியவற்றால் செருக்கு கொண்டு, தம் உடல் அழகைப் பலருக்கும் தந்து பணம் பெற விரும்பும் பொது மகளிரின் தோளை, தமது புகழைப் பரப்ப நினைப்பவர் சேரமாட்டார்.

குறள்:917
நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வார் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள்.
குறள் விளக்கம்:

மனத்திலே பிறவற்றை வரும்பி, உடம்பினால் சேர்கின்ற பொது மகளிரின் தோள்களைச் செம்மையான மனம் இல்லாதவர்களே சேர்வர்.

குறள்:918
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கென்ப
மாய மகளிர் முயக்கு.
குறள் விளக்கம்:

வஞ்சம் நிறைந்த பொதுமகளிரின் சேர்க்கை, ஆராய்ந்தறியும் அறிவு இல்லாதவற்க்கு அணங்கு தாக்கு(மோகினி மயக்கு) என்று கூறுவர்.

குறள்:919
வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு.
குறள் விளக்கம்:

ஒழுக்க வரையரை இல்லாத பொது மகளிரின் மெல்லிய தோள், உயர்வில்லாத கீழ்மக்கள் ஆழ்ந்து கிடக்கின்ற நரகமாகும்.

குறள்:920
இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.
குறள் விளக்கம்:

உள்ளம் ஓரிடமும், உடம்பு ஓரிடமுமாக இருமனமுடைய பொது மகளிரும், கள்ளும், சூதும் ஆகிய மூன்றும் திருமகளால் விலக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுவதற்கு உரியவையாகும்.