வாழ்க்கைத் துணைநலம் - மனைவியின் சிறப்பு
குறள் வரிசை
குறள்:51
மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.
குறள் விளக்கம்:

இல்லற வாழ்கைக்கேற்ற நற்குண நற்செயல்கள் உடையவளாய், தன் கணவனது வருவாய்க்கேற்பச் செலவு செய்பவளே இல்வாழ்க்கைக்குச் சிறந்த துணைவியாவாள்.

குறள்:52
மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.
குறள் விளக்கம்:

இல்வாழ்க்கைக்குத் தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

குறள்:53
இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை?.
குறள் விளக்கம்:

மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?.

குறள்:54
பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
குறள் விளக்கம்:

இல்வாழ்க்கையில் கற்பு என்னும் உறுதிநிலை இருக்கப் பெற்றால், பெண்ணைவிட பெருமையுடையவை வேறு என்ன இருக்கின்றன?.

குறள்:55
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.
குறள் விளக்கம்:

உலகத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த முன்னோர்களை வணங்கி வாழாதவளாய், தன் துணைவனின் நற்செயல்களையே உயர்வாக கருதி, தன் கணவனையே தினம் மனதில் கொண்டு துயில் எழும் பெண் பெய்யென்று சொல்ல மழை பெய்யும்.

குறள்:56
தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.
குறள் விளக்கம்:

கற்பு நெறியில் தன்னையும் காத்துக்கொண்டு, தன்கணவனையும் காப்பாற்றி, தகுதியமைந்த புகழையும் காத்து உறுதி தளராமல் வாழ்கின்றவளே பெண்.

குறள்:57
சிறைகாக்கும் காப்புஎவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.
குறள் விளக்கம்:

மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்புமுறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்? அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தாமே காக்கும் காப்பே சிறந்தது.

குறள்:58
பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு.
குறள் விளக்கம்:

கணவனைப் போற்றிக் கடமையைச் செய்து வந்தால் மகளிர் பெரிய சிறப்பை உடைய மேலுலக வாழ்வைப் பெறுவர்.

குறள்:59
புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை.
குறள் விளக்கம்:

புகழைக் காக்க விரும்பும் மனைவி இல்லாதவர்க்கு, இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன் காளை போல் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை.

குறள்:60
மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.
குறள் விளக்கம்:

மனைவியின் நற்பண்பே இல்வாழ்க்கைக்கு மங்கலம்; நல்ல மக்களைப் பெறுதலே அதற்கு நல்ல அணிகலம்!