வெருவந்த செய்யாமை - வரம்புமீறி செய்யாமை
குறள் வரிசை
குறள்:561
தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.
குறள் விளக்கம்:

செய்த குற்றத்தை தக்கவாறு ஆராய்ந்து மீண்டும் அக் குற்றம் செய்யாத படி குற்றத்திற்குப் பொருந்துமாறு தண்டிப்பவனே அரசன் ஆவான்.

குறள்:562
கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.
குறள் விளக்கம்:

செல்வம் நெடுங்காலம் நீங்காமல் நிற்றலை விரும்பும் அரசன், தண்டிக்கத் தொடங்கும் போது அளவு கடந்து தண்டிப்பது போலக் காட்டி, அளவாக தண்டித்தல் வேண்டும்.

குறள்:563
வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

குடிமக்கள் அஞ்சும் படியான கொடுமைகளைச் செய்து ஆளும் கொடுங்கோல் அரசனானால், அவன் ஆட்சி விரைந்து அழிவது உறுதி.

குறள்:564
இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

குடிமக்கள், ‘எம்மன்னவன் கொடியவன்’ என்று சொல்லும்படி நடக்கும் மன்னவன், வாழ்நாள் குறைந்து விரைவில் கெடுவான்.

குறள்:565
அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.
குறள் விளக்கம்:

தன்னைக் காண வருவார்க்கு எளிதில் காண முடியாதவனாகவும், இனிமையற்ற முகமும் உடைய அரசனது பெருஞ்செல்வம், பேயால் கைக்கொள்ளப்பட்டது போன்றதாகும்.

குறள்:566
கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

கடுஞ்சொல் உடையவனாய்க் கண்ணோட்டம் இல்லாதவனாய் உள்ளவனுடைய பெரிய செல்வம் நீடித்தல் இல்லாமல் அப்பொழுதே கெடும்.

குறள்:567
கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.
குறள் விளக்கம்:

கடுஞ்சொல்லும், குற்றத்துக்கு அதிகமான தண்டணையும், அரசனுடைய வெற்றிக்கு காரணமான வலிமையைத் தேய்க்கும் அரம் ஆகும்.

குறள்:568
இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறிம் சிறுகும் திரு.
குறள் விளக்கம்:

அமைச்சர் முதலியவரோடு கலந்து ஆலோசிக்காத மன்னன், தவறு நேர்ந்தபோது அவர்களைச் சினந்தானாயின் அவனது செல்வம் சுருங்கிவிடும்.

குறள்:569
செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்.
குறள் விளக்கம்:

முன்னமே தக்கவாறு அரண் செய்து கொள்ளாத அரசன் போர் வந்த காலத்தில் (தற்காப்பு இல்லாமல்) அஞ்சி விரைவில் அழிவான்.

குறள்:570
கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை.
குறள் விளக்கம்:

கொடுங்கோல் ஆட்சிமுறை கல்லாதவரைத் தனக்கு அரணாகச் சேர்த்துக் கொள்ளும், அதைப்போல பூமிக்குப் பாரம் வேறு எதுவுமில்லை.